Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Zadania Oddziału Epidemiologii

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi

 • Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych (w tym opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych), przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienie osób podatnych na zakażenie, merytoryczna weryfikacja wywiadów o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne.

 • Stosowanie nakazów i zakazów służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Nadzór epidemiologiczny nad grypą oparty na systemie „SENTINEL”.

 • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności.

 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego.

 • Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Świecia i powiatu świeckiego.

 • Udział w kampaniach edukacyjnych.

Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

 • Zbieranie zgłoszeń zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – podlegających obowiązkowi zgłoszenia przez zobowiązane do tego podmioty.

 • Prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – podlegających obowiązkowi zgłoszenia przez zobowiązane do tego podmioty.

 • Prowadzenie powiatowego rejestru nosicieli pałeczek duru brzusznego oraz nadzór nad osobami zakażonymi.

 • Weryfikacja poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając informacje uzyskiwane od lekarza zgłaszającego, kierownika laboratorium lub z dokumentacji medycznej, w oparciu o definicje zakażeń i chorób zakaźnych stosowane dla potrzeb nadzoru sanitarnego lub współczesną wiedzę medyczną.

 • Przekazywanie zgłoszeń rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej – niewłaściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej zgłoszeniem lub ze względu na rodzaj choroby zakaźnej czy zakażenie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub krajowej specjalistycznej jednostki – wskazanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Opracowywanie danych statystycznych w formie raportów o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przekazywanie raportów (w ustalonym terminie) do miejsca wskazanego w „Programie badań statystycznych statystyki publicznej”.

 • Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne.

 • Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi (np. PZH, KOROUN), organami PIS innych powiatów i województw oraz innymi służbami i inspekcjami.

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych

 • Nadzór w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz prowadzonej działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych.

 • Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi w zakresie stosowania i przestrzegania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzzakładowych; w tym nadzór realizacji programów kontroli zakażeń.

 • Przeprowadzanie kontroli doraźnych i tematycznych i wydawanie zaleceń do realizacji w placówkach medycznych.

 • Nadzór nad opracowywaniem ognisk zakażeń szpitalnych.

 • Opracowywanie rocznego powiatowego raportu o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych.

 • Sporządzanie rocznego sprawozdania z nadzoru placówek medycznych nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji w powiecie świeckim.

 • Prowadzenie bezpośredniego i telefonicznego poradnictwa w zakresie zagadnień przeciwepidemicznych.

 • Współpraca z mediami.

 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników placówek medycznych w zakresie zagadnień pionu przeciwepidemicznego.

 • Prowadzenie rezerwy preparatów dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.

 • Udział w organizowaniu szczepień ochronnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi

 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne.

 • Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.

 • Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.

 • Dokonywanie ocen prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.

 • Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 • Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia i kwartalnych sprawozdań z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdania oraz kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek

 • Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień.

Pliki do pobrania:

Druk – zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe_0

Formularz zgloszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV zachorowania na AIDS zgonu osoby zakażonej HIV chorej na AIDS

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

wzór-spr. ze zużycia szczepionek

WZÓR Nadzór nad kartami uodpornienia