Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

Ekshumacja – Uwagi

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.
Wymogi dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 912 z późn. zm.) i  ozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 roku Nr 153, poz. 783). Zgodnie z ww. przepisami:
ekshumacje powinny odbywać się od 16 października do 15 kwietnia w godzinach przedpołudniowych, przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby wykonujące nadzór z urzędu oraz bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego), ekshumację należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu  prawo do pochowania zwłok oraz ekshumowania ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  • pozostały małżonek,
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą (-ami) uprawnioną(-ymi) do złożenia wniosku o ekshumacje będzie osoba(-y) wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

Termin ekshumacji do uzgodnienia z PPIS w Świeciu.

Załączniki: