INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĘ LUB IZOLACJĘ W WARUNKACH DOMOWYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020r. poz. 1758 z późn. zm.):

§ 4. 1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa w ust. 1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w ust. 2, osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub izolację w warunkach domowych składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne OŚWIADCZENIE potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

OŚWIADCZENIE zawiera:

1. imię i nazwisko

2. PESEL

3. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia

4. podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawcy  albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

DECYZJI O OBJĘCIU KWARANTANNĄ ORGANY INSPEKCJI SANITARNEJ NIE WYDAJĄ.

Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny

Uwaga! W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.

Komunikaty Międzyresortowej Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu: ośmiogodzinne – 1 mg/m3 (0,45 ppm); krótkotrwałe – 4 mg/m3 (1,8 ppm) i propozycję oznakowania „skóra”. Wartości te będą miały zastosowanie po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.