Informacja dla inwestorów obiektów budowlanych

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, jakie
Inwestor powinien przedłożyć dokumenty – w celu uzyskania stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w trybie w art. 56 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) podczas trwania epidemii.
Inwestor we wniosku o zakończeniu budowy powinien:

• przestawić informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.).

Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw – także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

• doręczanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego, w tym również opracowanych protokołów badań i sprawdzeń tj.:

– instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),
– instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.