Zmiany w procedurach powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

PSSE w Świeciu inforumję o zmianach w procedurach powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktowobjetych-obowiazkiem-powiadamiania/ Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozynowyelektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkowspozywczych/